no image loading!

مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی

شرکت تمامی دانشجویان جدید الورود ( کارشناسی) سال 99 در این کلاس ها الزامی می باشد. - با توجه به اهمیت کارگاه های مذکور و لزوم آگاهی داشتن دانشجو نسبت به آسیب های اجتماعی و مهارت های زندگی ، توصیه می شود دانشجویان از این فرصت نهایت استفاده را داشته باشند. - بر اساس تجربیات موجود ، اساتید هر کارگاه بر اساس تخصص از دانشگاه و نهادهای بیرون از دانشگاه استفاده می گردد. - کارگاه های مذکور به صورت مجازی توسط مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی دانشگاه در روزهای پنج شنبه و جمعه از تاریخ 23/ 11/99 لغایت 22/12/99 برگزار می گردد. - کارگاه ها به صورت تفکیک شده آقایان و خانم ها برگزار می گردد. - لازم است دانشجویان گرامی جهت ثبت نام به آدرس سایت tcr.usb.ac.ir www. مراجعه و براساس روزهای تعیین شده به تفکیک آقا و خانم ثبت نام نمایند. - تاریخ ثبت نام از مورخ 25/10/99 لغایت 20/11/99 - دانشجویانی که موفق به گذراندن این دوره شوند ، حق انتخاب واحد در نیمسال بعدی را خواهند داشت. - در پایان دوره برای دانشجویانی که در کارگاه های یاد شده حضور داشته باشند گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد. - هرگونه تغییر و جابجایی کارگاه ها از طریق همین سایت اطلاع رسانی می گردد.

دانشگاه سیستان و بلوچستان -مرکز پیشگیری از آسیب های اجتماعی