no image loading!

مرکز آموزش های الکترونیکی

آموزش الکترونيکی به عنوان استفاده از رسانه های الکترونیکی به همراه فناوری های اطلاعات و ارتباطات به منظور اهداف آموزشی اطلاق می شود. در واقع آموزش الکترونیکی در عصر جهانی سازی شده و سريع امروزی به عنوان یک ضرورت مطرح است چون به مردم در مدیریت اثربخش زمان، شغل، بودجه و زندگی خانوادگی شان کمک می کند و يکی از بهترين راهبردها برای تحقق عدالت اجتماعی در حوزه آموزش با شعار " آموزش عالی با کيفيت برای همه " می‌باشد. هم چنین استفاده از فناوری هاي جديد و افزودن مزاياي آن به روش هاي سنتي آموزش، رو به افزایش است. در اين راستا مرکز آموزش الکترونيکی دانشگاه سیستان و بلوچستان با هدف بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امر آموزش و افزایش کارآیی و اثربخشی آن در سطح دوره های حضوری دانشگاه سیستان و بلوچستان، درسال ۱۳۸۷ تاسيس و اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، با استفاده از مزيت‌ها و بهره‌گيری از آموزش کاملاً الکترونيکی نموده است.

دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده علوم،مرکز آموزش های الکترونیکی