no image loading!

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

زمینه دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی امروز ، گروه آموزشی علوم تربیتی می باشد که فقط 24 واحد واحد تربیتی را به دانشجویان دانشگاه تربیت معلم زاهدان وابسته به دانشگاه تربیت معلم تهران که در سال 1353 در زاهدان تأسیس شد، ارائه می داد. پس از آن در سال 1386 با مجوز وزارتخانه رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تأسیس گردید و در سال 1372 گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی و در سال 1376 گرایش روانشناسی عمومی به عنوان یک گروه مستقل به مجموعه اضافه گردید. رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سال 1372 در دانشگاه تربیت معلم تأسیس شده بود. در سال 1382 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی اخذ گردید و دانشجو پذیرفته شد. در سال 1386 مجوز تأسیس دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی اخذ گردید.

دانشگاه سیستان و بلوچستان